فریاد حمید صادقی با لبان دوخته

حمید صادقی و وحید فرش باف پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود را در آتن، یونان به اتمام رسانده اند. وضع حمید و وحید وخیم است و دیروز هر دو به بیمارستان منتقل شده بودند. ولیکن امروز به اعتصاب غذای خود ادامه میدهند تا وضعیت پناهندگان سیاسی در یونان به گوش دنیا برسد.

حمید صادقی با لبان دوخته شده و اعتصاب غذایش در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در آتن، کارمندان سفارت ایران را هراسان و دستپاچه کرده است ..‬

هر روز تعداد بیشتری از پناهندگان ایرانی به خیمه حمید و وحید اضافه میشوند و از او پشتیبانی میکنند. عکسی از حمید صادقی پناهجوی ایرانی پیش از اعتصاب غذا و ودیوی جدیدی از یونان…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!