چوپان دروغ گوی نورانی

حتماَ داستان چوپان دروغ گو رو همه میدونند که هر روز به دروغ فریاد می زد که گرگ به گله حمله کرده و وقتی که مردم به کمکش می امد ند به آنها می خندید چون دروغ گفته بود تا اینکه واقعاَ گرگ حمله کرد ولی اهالی ده فکر کردن باز هم دروغ میگه و کسی به کمکش نرفت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!