خواب طلائی احمدی نژاد

همایش ایرانیان خارج از کشور، که با بلیت مجانی رفت و بازگشت، وعده 1500 یورو پول نقد و  هتل 5 ستاره مجانی، به کارگردانی رحیم مشائی در تهران برگزار شد، مقدماتی بود برای برخی ارتباط های امریکائی، که اکنون و پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر نیویورک طشت رسوائی آن از بام افتاده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!