تا دهان همه مارا ندوخته اند به یاری لب دوخته ګان برویم

تا دهان همه مارا ندوخته اند به یاری لب دوخته ګان برویم شما به این دختران و پسران جوان ایران زمین نګاه کنید که بجای رفتن به دانشګاه  و کار و فعالیت های علمی و مردمی بایست دهانهایشان را بدوزند. میدانید که چقدر درد آور است با دهان دوخته زندګی کردن  آیا هیچ یا هچ تصور کرده اید که با دهان دوخته بودن یعنی چه؟  این جوانان که هواپیما ربا که نیستند  آنان کار  تحصیل و زندګی میخواهند.  ما همه مثل آنان هستیم  دهانهایمان دوخته است ظلم و فساد را می بینیم و دم نمی زنیم.  ها همه قربانیان دهان های دوخته ای هستیم که بر ضد فساد دزدی و غارتګری و ظلم سخن نمی ګویند و برای کسب منافع مادی بیشتر با دهان باز مثل دهان دوخته ګان عمل میکنند و سکوت میکنند.  کشتار برادران کرد ما توسط بمب های شیمیایی با سکوت رهبری شد؟   کشتار جوانان ما به دست صدام با سکوت رهبری شد  و…..؟ اکنون هم دوخت لبان فرزندان ایران با سکوت ادامه می یابد.   من به همه این فرزندان احتیاج دارم  کمک کنید تا آنان به اینجا بیایند   البته آنان که می توانند   من برای همه آنان جا و کار و امکان درس خواندن را دارم    سهام الدین غیاثی    ۴۰۷۲۸۱۹۷۰۴ در ارولاندوی فلوریدای آمریکای شمالی  تا دهان همه را ندوخته اند به کمک دهان دوخته ګان برویم  که این شتری است که درب هر خانه ای خواهد خوابید  دیر زود دارد ولی سوخت سوز ندارد    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!