شهلا جاهد %100 بیگناه….!ـ

نه باید پووارو کار آگاه فرانسوی بود. نه باید شرلوک هلمز و یا خانم مارپل و یا همان مرحوم آگاتا کریستی بود. نه باید ستوان کلمبو و یا جانی دالر بود. این ها فقط با یک مدرک کوچک وقوع یک جنایت را بررسی و نتیجه گیری میکنند. تصور نکنید که تمام اینها تخیلات یک نویسنده هستند و مطلقا فاقد حقیقت. هر داستانی ممکن است ریشه در می گردیدواقعیت داشته باشد که توسط نویسنده پر و بال داده میشود. یکی از معروفترین و موفق ترین سناریست های امریکائی سال ها در سمت وکیل مدافع انجام وظیفه میکرده است اما در مرحله ی بعدی، حاصل تجربیات خودش را تبدیل به نگارش صدها سناریوی جنائی کرد که در عالم واقع اتفاق افتاده بودند و غالبا یک مدرک بسیار کوچک تمام ابهامات یک پرونده پیچیده را میگشود. در سلسله فیلم های “فارنسیک” که به صورت مستند از ماجراهای حقیقی تهیه میشد گاهی با پیدا کردن یک سر انگشت و تطبیق دی ا ن ای راز یک جنایت بعد از نیم قرن گشوده میگرددـ

با دلایل متقنی که در فیلم های بجا مانده موجود است بدون اینکه یک کارآگاه شناخته شده باشیم به راحتی میتوان ثابت کرد که شهلا جاهد به ضریب 100 در 100 بیگناه است. فضای پرونده سراسر تحت تاثیر عوامل امنیتی و مافیای فوتبال قرار دارد که نگذاشته اند جریان دادرسی روند معمول خودش را طی کند. آنچه از این پرونده ما در دست داریم بعلت سانسور مطبوعاتی جزئی از کل است اما در همین مختصر میتوان بیگناهی شهلا جاهد را ثابت نمود. البته ما اطلاعی از مرتکبین اصلی ماجرا نداریم و در ویدئوئی که مشغول ساخت ان هستم تنها بیگناهی شهلا جاهد را منظور خواهم کرد با اشاره سطحی به دیگرانی که ممکن است ارتکاب قتل از طرف انها صورت گرفته باشد. میتوان تصور کرد که اگر ناصر امیر خانی خودش قاتل نباشد اما از جریان این قتل ناموسی کاملا آگاه است و برای حفظ ابرو به همراه طرفداران متعددش در بین ماموران امنیتی و مافیای فوتبال پرونده کاملا پیچانده شده است تا عامل اصلی قتل که ناموسی هست مکتوم باقی بماند و ناصر بنگی در فضای اوهام خودش شهلا را که برایش تنها یک اسباب بازی بوده است به بالای چوبه دار فرستاده است. تا خاتمه مونتاژ ویدئوئی که مشغول ساخت ان هستم و با وصل کردن انچه از جریان ان قتل موجود است توجه شما را به شعری جلب میکنم که به احترام شهلا و سهراب و ندا و بیش از 30000 انسان بیگناهی جلب میکنم که حتی باندازه شهلا فرصت محاکمه ای از پیش تعین شده را هم نداشته اند و غالبا تحت شکنجه و با اتهامات واهی در یک محاکمه یکطرفه ده دقیقه ای دیگر نشانی هم از ان ها باقی نمانده است. در یکماه آینده منتظرمشاهده این ویدئو باشید.ـ

بوســــه ای تلخ بــــــــده گـــر که لبـــت خونیــــن است
اســــب اجــــــرای عدالت گــــــــر چنین چوبیـــن است

مجــــرمان و دغـــــلان ســـــــینه به خــورشید شــدند
سینه خورشید جهــــــان گردن او موئـــیـــــــن است

بر ســــــرِ دار شـــــــده گـــــــردن حــــــــــلاج قصص
غـــــم دنیـــــــــا تو ببین کز همه جا روئیــــــن است

خون طلب مونس او کش به قصاصش بر خواست
مـــــــرد نامـــــرد در این قصـــــــه لبش بنگین است

او بــدانــــد که دگـــــــر کس زده این تیـــــر خلاص
لیک در خواب شــــــرف سامعه اش سنگین است

چه کسی رفــــتــــــه به بالای ســــر همســــــــر او
آن “منی” مانـــــــده به جا از جسدش بوئـیـن است

قــــاتـــــل حرفـــــــه ای اید بنـــــــظــــر در این باب
نحـــــوه ی کشتن او قصــــه ی ان زوبــیـــن است

کسب فتـــــــــوا ز یکی آیـــــت خـــــــــــر در دوران
سی و هفت زخـــــــم بر او حاصل آن آئیـــن است

مرتد است زوجــــــه و قتلش به خــــــلایــــق لازم
حکمت زن به چنین حــــــادثه شمع آجیـــــــن است

هر که پُـــرتـــــر بـــزنــــــد ضربه صوابش افزون
این چـــنیـــن حکـــــــم به اجرای علل تخمین است

قاتل حـــــــرفه ای اش مست شود از ضـــــربــــه
این چـــنیــن قاتــــل بیرحـــــم دلش سنگین است

دخـــتـــــــر عاشق خسته رفتــــه اینک سـر دار
ســـفره ی قاتــــل او از ثمــــــــرش رنگین است

اَجـــــــر خـــــود را طلبـــد مـــــرد دنــــــــی از الله
کشتن زانـیــه ها بهــــــر دلش فـــــــردیـن است

کامران فرزان (فاش)ـ
دسامبر 12 ، 2010 ـ امریکا

تا آماده شدن ویدئو اجازه میخواهم تا در گذرهای بعدی چند شعر دیگر را که مبین اجرای بعضی بی عدالتی ها در کشور دیکتاتوری مذهبی ایران است تقدیم کنم. منتظر باشید. برای توجیه بیشتر مطلب مشاهده لینک زیرین هم پیشنهاد میشود

http://iranian.com/main/blog/kamran-farzan-1

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!