خطبه های آقای خامنه ای با تقلید از مبارک و بن علی

خامنه ای نیز مانند حسین شریعتمداری که پنجشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و مشتی دروغ و دغل و تحریف را سر هم کرد تا بگوید مردم مصر برای اسلام قیام کرده اند، مدعی شد که قیام مردم عرب خاورمیانه برای اسلام است!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!