Dreamy Night

روز شنبه پنجم فوریه کنسرت همنوازی استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی به همت گروه فرهنگی دنا در شهر سن رامون واقع در شمال کالیفرنیا برگزار شد… استاد علیزاده ابتدا یادی از دکتر نوری و سابقه دوستی با ایشان کرد و سپس با اشاره به اوضاع کنونی موسیقی درایران و دسته بندی های رایج با اشاره به اینکه مرزبندی در موسیقی و سیاه و سفید دسته بندی کردن آن کار درستی نیست از محسن نامجو هنرمند معروف و نام آشنا که دربین حضار بود دعوت کرد تا برای اجرا به آنها بپیوندد>>> full text

12 next › last »

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!