Picture is worth a thousand words

نوجوانانی دوازده سیزده ساله، باطوم به دست مشغول بستنی خوردن هستند. آنها که هیچ چیز از سیاست و اینکه برای چه باطوم به دست گرفته اند نمیدانند. عکس به خوبی نشان میدهد که این نوجوانان در عالمی دیگر سیر میکنند و بدون تردید در فشاری موزااف، باطوم های خود را به زمین خواهند انداخت.

این تصویر به خوبی نشان میدهد که حاکمیت در میان هواداران خود تا چه حد ریزش  داشته است و همینطور اینکه تمام توان خود را به صحنه آورده لذا در اثر کمبود نیرو سعی نموده دست به دامان اینچنین نوجوانی گرده که حتما به خاطر فقر و ناداری  حاضر به دست به باطوم گرفتن هستند که هموطن های خود را کتک بزنند به جرم  خواستن آزادی و اعراض به  خونخواری و غارت! 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!