بسیجی مهربان

سرکوب و وحشیگری علیه مردم ایران امری نهادینه شده و جزء فرایض عقیدتی در بین اسلامیستهای تجاوزگر جنسی، اعم از ” اصلاح طلب ” و غیره است و اصولاً عمله و اکرۀ نظام پر برکت بجز بربریت چیز دیگری در چنته ندارند، اسلامیستگری مترادف وحشیگری است.

اظهار این واضحات برای رساندن این خبر است که آش آنقدر شور شده که حاجی هم به صدا درآمده. یکی از سایتهای نظام پر برکت خبر میدهد که دسته ای از بسیجیان عزیز و مهربان از مشاهده وحشیگری همکارانشان با چند بانوی مسن ایرانی دلخور شده اند.

و البته که این ترفند جدید نظام پر برکت که ما نکشتیم و ” منافقین ” کشتند و ایندست لوس بازیها هم راه به دهی نخواهد برد.

چو تیره شود مرد را روزگار

همه آن کند کش نیاید بکار

” مقارن ساعت 4 عصر روز یکشنبه در حالیکه میدان ولی عصر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کنترل می شد و برخی شهروندان ناخواسته و بدون هرگونه تقصیر و قصد و نیت سوء در روی پله های بانک پاسارگاد در مجاورت میدان نشسته و یا در حال استراحت مختصر بودند و در میان آنها دو زن با سنین بالا و خانمی جوان بهمراه مقداری بار نیز دیده می شد ، چند موتورسوار به شکلی زشت به سمت آنها حمله کرده و فردی که لباس شخصی به تن داشت و صورتش را با چفیه پوشانده بود ، با دستگاه شوک الکتریکی پیره زن بیچاره را هدف قرار داده و مکررا وی را مورد هتک حرمت با لگد قرار داده و حتی زن بیگناهی که ظاهرا دختر وی بود و قصد کمک داشت را بی نصیب نگذاشته و او را نیز با شوک بر زمین انداختند و سر انجام نیز مداخله ماموران پلیس به کار خاتمه داد

این اقدام موجب واکنش برخی دیگر از نیروهای بسیج در حاشیه شد ، بگونه ای که چندین نفر از افراد حاضر به وی اعتراض کرده و برای شناسایی او نیز اقدام مقتضی را صورت دادند اما کاری انجام نگرفت.”

http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=30285

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!