گوش و چشم مراجع قم از تهدید و تحبیب حکومتی پر شده

آقای خامنه ای که تا آیت الله منتظری در قید حیات بود، جرات
سفر به قم را نداشت، اندک زمانی پس از درگذشت وی، از جمله
زائران همیشه در جاده قم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!