پیام های رو به افزایش مراجع قم به علی خامنه ای

اگر منافقین در صدر انقلاب هم همین ویژگی را داشتند انصاف نیست آن ها را منافق بخوانیم 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!