Iranian Police clamp down on protests

این بار مخالفان دولت با فراخوان قبلی در شهرهای تهران، شیراز و مشهد به دلیل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران حرکت اعتراضی موسوم به “جنبش سبز” به خیابان ها رفتند.

یک شاهد عینی در گفت و گو دربارۀ وضع مرکز تهران در بعد از ظهر سه شنبه از شلیک گلوله خبر داد. به گفتۀ وی پلیس ضدشورش در تهران علیه معترضان به گاز اشک آور متوسل شدند. بنا بر گفته های برخی شاهدان عینی تأثیر گازهای اشک آور به کار رفته علیه معترضان بیشتر از گاز اشک آور عادی بوده و همچنین عده ای از معترضان نیز دستگیر شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!