گفت‌وگو با مشاور موسوی درباره وضعیت سایت کلمه

یکشنبه، سیزدهم مارس، در دانشگاه وست مینستر لندن، کنفرانسی با حضور فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران با عنوان ‘پس از ۲۵ بهمن’ برگزار شد. علی همدانی، خبرنگار تلویزیون فارسی بی‌بی سی که در این کنفرانس حضور داشت، با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، گفت‌وگو کرده و از او درباره اشتباه در انتشار خبر مربوط به انتقال رهبران مخالفان دولت ایران به زندان حشمتیه در شرق تهران سوال کرده است

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!