مردم ایران و سوریه هم سرنوشتند

قیام مردم سوریه علیه رژیم حاکم بر این کشور همچنان ادامه دارد و سرکوب خونین و وحشیانه نه تنها نتوانسته است مردم را به عقب نشینی وا دارد، بلکه دامنه تظاهرات خیابانی در همه شهرهای سوریه روز به روز گسترده تر می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!