تلاش علی خامنه ای برای جلوگیری از تزلزل در سپاه

خامنه ای در همین سخنرانی، برای متوقف کردن بحث هائی که
در باره ضربه کمرشکن به اعتبار سپاه در جریان کودتای 22 خرداد
وجود دارد، از این نقش دفاع کرد و از عملکرد سپاه در داخل کشور
قدردانی کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!