به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد سال ۸۸

امروز یکشنبه ۲۲ خرداد سالروز یکی از رویدادهایی است، که نه به خاطر خود رویدادی که در این روز اتفاق افتاد، بلکه به دلیل رویدادهای متعاقب آن، از روزهای مهم در تاریخ سه دهه عمر رژیم جمهوری اسلامی به حساب می آید. اهمیت ۲۲ خرداد به هیچ وجه در این نیست که در این روز انتخاباتی صورت گرفته است و با هر ترفندی احمدی نژاد نامی سر از صندوق های رأی درآورده است. آنچه که این روز را از روزهای مشابه آن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی متمایز می کند، نتیجه انتخاباتی نیست که در این روز انجام گرفت نیست، بلکه این واقعیت است که تقلب انتخاباتی این بار به جرقه ای تبدیل شد در انبار باروت، به فرصتی تبدیل شد برای ابراز وجود مردم معترض بر علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی توده ای.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!