هدی صابر و بابی ساندز دو فدايی آزاديخواه !

هدی
صابر در انتخابات سال 88 شرکت نکرد و به کسی رای نداد . در عوض در سیستان
بلوچستان رفت و در محیط پروژه ای و کارگری مشغول به کار شد و در صدد کارهای
«ریشه ای » بود . بهمین دلیل هم تحت عنوان پنهانکاری دستگیر شد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!