Brave Kid!

یک کودک بهائی، در شیراز بعلت امتناع از شرکت در نماز جماعت، توسط معلم خود مورد آزار بدنی قرار گرفت.

به گزارش سرویس خبری جامعه بهائی، اخیراً آناهیتا زهرائی ساکن شیراز که در یکی از مدارس دولتی شیراز در پایۀ اول ابتدایی درس می خواند، به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت مدرسه، توسط معلم خود مورد آزار بدنی قرار گرفت.

معلم با وسیلۀ تحریر به شدت روی دست او زد و سپس قاشقی را در آشپزخانه داغ کرده و روی دست او گذاشت. وقتی مادرش به این آزار اعتراض کرد، معلم در حضور مدیر و دیگر معلمان به کار خودش افتخار کرد. آقای زهرائی از طریق قانونی اقدام کرد و همچنین توانست نامه ای از پزشک قانونی در تأیید جراحت کودک بگیرد. در نتیجه معلم مورد توبیخ قرار گرفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!