Blog

پادشاه اردن لُختش قشنگه

شاید به یاد مبارک مانده باشد که چندی پیش؛ قبل از چشم خدایگان امام علی آقا رهبر افتادن، وحوش اسلامیست متعلق به جناح سوگلی هو

Read More »

کفتر آزادی سبز؟

و چرا رنگهای ناب و پاک آسمان و دریا دیگه تو خیال سبزت نیست مگه رودخانه بیرنگ و ذلال آزاد نیست؟ مگه آسمان آبی اسیر

Read More »

مانی در شاهنامه

از مجموع کتاب عظیم شاهنامه تنها سی و پنج بند شعر به مانی: اندیشمند برجستۀ پیش از اسلام که دعوی پیغمبری داشته و دبستان فکری

Read More »