خبرنگار نمونه

” فرماندار رفسنجان؛ سيف‌الله امينی‌زاده، صبح امروز در جمع خبرنگاران با تبريك روز خبرنگار اظهار داشت:

خبرنگار تا جايی كه امكان دارد، بايد عيب‌ها را بپوشاند و جلوی ضربه زدن به ديگران را بگيرد.

زدودن نااميدی و پروراندن ايمان در ذهن مردم نسبت به خدمات مسئولان از ويژگي‌هاي بارز يك خبرنگار است.”

به عبارت دیگر؛ در قاموس وحوش اسلامیست نه تنها “ندانستن حق مردم است“؛ بل، در مورد “خدمات مسئولان “ سر مردم را شیره مالیدن از “ویژگیهای بارز یک خبرنگار” میباشد. شتر دیدی ندیدی؛ شعار ایندست خبرنگاران است.

تبریک

پ.ن. بی زحمت آنهمه روزنامه و خبرنگار مانند احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز و … را که تو سویت های مجلل زندانها دارید همراه با مشت و مال مخصوص پذیرایی میکنید؛ آزاد فرمایید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!