عموی اوباما بازداشت شد

كاخ سفيد هنوز هيچ گونه واكنشي به اين خبر نداده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!