Blog

قدرت حماقت

اومبرتو اکو  (Umberto Eco)نویسنده مشهورایتالیایی، به مناسبت ترجمهکتاب تازه‌اش “گورستان پراگ”  به زبان آلمانی، گفت‌وگوهایی با رسانه‌های آلمان انجام داده ودرآنها به فساد و رسوایی‌های

Read More »

مثنوی خرگوشی

شبلی در همه عمر هیچ شتاب ننمود و به کنجی نشسته ثنای خدا می گفت. او را گفتند چون است که تو را هیچ شتاب

Read More »