شباهتهای گوز و آخوند

 
 ( با عرض شرمندگی  )

 
شباهتهای گوز و آخوند

   پر سرو صدا و بی خاصیتند

    هنگام خروجشان معمولا نیم خیز می شویم

  باعث سرگرمی عوام و عامل سرافکندگی عقلا هستند  خاستگاه انقلابی دارند

    همواره در جهت وزش باد حرکت می کنند

   طرف مقابل را مجبور به سکوت می کنند

   با شکم و زیر شکم در ارتباطند

   هنگام ورودشان احساس سنگینی و هنگام خروجشان احساس سبکی می کنیم

   اگر بیش از اندازه نیرو بگیرند به همه جا گند می زنند

   نوع ساکت آن بد بو تراست

   با صدای آرام آغاز میکنند ولی‌ با صدای بلند جمله را تمام میکنند

   صوتشان از فیلتر پشمی عبور میکند

   همیشه حرفهای تکراری میزنند. و صد‌ها سال است که حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند

   هرچقدر هم بهشون بخندی از رو نمیرن، باز هم میان

  هر دو بنوعی با عامل فشار در ارتباط هستند

   منشأ هردو باد معده است

   در همه ملیت‌ها و زبان‌ها وجه مشترک دارند

   صدایی سوزناک دارند و گاهی‌ اشک انسان را در میاورند

   ظاهری فریبنده ولی‌ باطنی متعفن دارند

    هردو از دادن مالیات معاف هستند

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!