Blog

فلاکت کره شمالی

 رهبر کره رسماً “رهبر محبوب” لقب داشت. حالا مردم هرجا که این رهبر قبلا ظاهر شده بود، جمع می‌شوند و شیون می‌کنند. از جمله پای

Read More »

ترس از رضا پهلوی

از زمانیکه رضا پهلوی اعلام کرد که در پی کشاندن خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر به پای میز محاکمه بخاطر جنایت علیه بشریت است،

Read More »