Blog

صلواتی جانی

شباهت های نظام پربرکت مسلمین به نظام نازی ها منحصر به یکی و دوتا نیست. رهبر خدای گونه، بسیجی هار مانند پیرهن قهوه ای؛ یهود

Read More »