خانوادهها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق میکنیم

وزیر بهداشت گفت: رشد جمعیت کشور ۱.۴درصد است به همین علت خانواده‌ها را تشویق می‌کنیم که تعداد فرزندشان را افزایش دهند البته برای همه یک نسخه تجویز نمی‌کنیم و به خانواده‌های با فرزند زیاد افزایش فرزند را توصیه نمی‌کنیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!