5بهمن.بيانيهء جديد ۳۹ زندانی سياسی

ندای آزادی : سی و نه زندانی سياسی در بيانيه ای از همه مردم خواسته اند تا در کنار آگاهي‌ بخشی در مورد انتخابات دروغين و مهندسی شده و فرمايشی اسفند ماه، از هيچ کوششی برای پيگيری آزادی رهبران محبوس جنبش سبز در بهمن ماه جاری دريغ نکنند.

در اين بيانيه که به امضای سی و نه زندانی سياسی از طيف های مختلف فکری جنبش سبز رسيده، از تمامی آزادي‌خواهان جهان و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر خواسته شده که برای رهايی رهبران جنبش اعتراضی مردم ايران از حبس نامشروع و ظالمانه، ياری کنند.

اين زندانيان سياسی که خود قربانی سناريوهای ساختگی باند سعيد امامی ها هستند، با انتقاد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز آورده اند: بيش از ۱۱ ماه از بازداشت و حبس غيرقانونی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مي‌گذرد. اگر حاکميت به فکر پر کردن نمايشی کرسي‌های مجلس زير سايه سرکوب و استبداد است، آزادگان ايران‌زمين مکلف‌اند که در تدبير گسترش و تعميق جنبش اعت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!