عذر خواهی خمینی از مردم

عذر خواهی کردن خمینی از مردم به علت مشکلات و کم کاری ها در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۰.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!