Blog

خانه خرابی دایی جان

شاید بهتر باشد سخن درباره خانه دایی جان ناپلئون را نه با مقدمات تاریخی و بحث‌های فرهنگی؛ که از دیدگاه اقتصادی و با یک حساب

Read More »

خودکشی چهارشنبه سوری ٢

آیت الله العظمی حاج آقا ناصرمکارم شیرازی گفته: “بخشی از رسوم که در نوروز برگزار می شود بسیار خوب است و بخشی خرافی است انسان

Read More »