نوزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 27 فوریه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده و تا 23 مارس ادامه خواهد یافت. نماینده گان کشور های مختلف، سازمانهای بین المللی و ان جی او ها نتیجه فعالیت های خود را در قالب گزارش های حقوق بشری ارائه میکنند. در این میان فعالین حقوق بشری و سازمانهای ایرانی نیز حضور داشته و گزارش های خود را از وضعیت حقوق بشر ایران ارائه میکنند. گزارش از احمد باطبی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!