Blog

بال صد رنگ سیمرغ

  روی بال صد رنگ سیمرغ  باد سردی میوزد در افق ، شهری به آغوش کشیده غبار بشنو آواز فرشتگان دنبال میکنم خطها  بر زمین

Read More »