The Persian New Year

کوزه ی شای: نوروزانه
——————————–

بگذار تو را چون کوزه ای پر کند

و از دستهای تو

چون دانه های خوشبوی شای بردمد

نوروز خواهد آمد

و تو بر سفره ی هفت سین خواهی نشست

در آینه نگاه خواهی کرد

و همراه با ماهی سرخ

از تنگی تنگ آب خواهی رست

و از انزوای سنجد،

وقار سنبل،

اضطراب سیر،

مستی سرکه،

و شادی سکه خواهی گذشت

و همراه خواجه شیراز

از صدای عشق پر خواهی شد

و آنگاه، چه غم!

چون سیزده درآید

بر آبِ روان خواهی شد

و از زیبایی لحظه های عشق

با دشت و آسمان سخن خواهی گفت.

مجید نفیسی
1995

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!