مردها چه می خواستند و اکنون چه می خواهند؟

آخرین لیستی که برای جذابیت و کشش به سمت زن دلخواه در امریکا تهیه شده است نشان از تغییراتی می دهد که برخواسته از شرائط جدید زندگی است

دیگر خوشگلی زنان در سطر لیست خواسته های مردان قرار ندارد. مهمترین تغییر، در گرایش آشکاری است که مردان به سمت زنان با شعور و تحصیلکرده پیدا کرده اند.

تمایل مردان جدید به زنان مستقل با هوشی که تحصیلات بالاتر دارند از رتبه یازدهم در لیست دلائل جذابیت زنان به مقام چهارم صعود کرده است. بقیه تغییرات رتبه ها و اهمیت های هفتاد سال گذشته را در جدول زیر مشاهده کنید

مجله مرد روز– ونداد زمانی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!