با تمام قوا علیه سیاست نظامی و خطر جنگ

شورا، هر نوع مقایسه و قرینه سازی جمهوری اسلامی با رژیم
شاه را مقایسه‌ای گمراه کننده ارزیابی کرد

و بر این امر تاکید کرد که هنوز ظرفیت های انقلاب 57 در جامعه
وجود و حضور دارد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!