Blog

فرار ایرانیان

آمار دقیقی در دست نیست؛ چندی پیش یکی از مقامات رده بالای وزارت امور خارجۀ مسلمین حاکم رقم پنج میلیون را بکار برد، آنچه مسلم

Read More »