زنان خوشگل بهایی

از لحاظ ریخت و قیافه عین بقیه هستند.

زنان خوشگل و نه چندان خوشگل؛ مردان اخمو، خندان، پُر مو، کم مو یا سر خلوتیان، بچه های بازی گوش یا گوشه گیر. خنگ، هوشیار، تک و توک نابغه، کاسب کار، محقق، کشاورز، پزشک، معلم و الی آخر.

جان کلام؛ بشر میباشند؛ ولی یک فرق اساسی با بقیه دارند که مستوجب تبعیض و نقض قانونی حقوق اجتماعی، آزار، اذیت، حبس و قتل آنان میگردد.

بهایی هستند، بهایی.

مدتی است که نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بر شدت و حدت توحش ٣٤ ساله علیه ایرانیان باورمند به دین بهائیت افزوده.

در این دوران وانفسا که بخاطر توحش مسلمین حاکم نام پر آوازۀ ایران زیر ابر سیاهی رفته؛ آئین ایرانی بهائیت در اقصی نقاط گیتی دست آوردی جز سر بلندی برای ایران و ایرانی نداشته.

این روزگار تلخ تر از زهر هم خواهد گذشت؛ سربلندی ایرانیان آزاده و در میان آنان، بهائیان میباشند که در عین سیه روزی، متانت و سر بلندی آنان بر جریده عالم ثبت شده است.

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا ها هم سرمی بکشید: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!