Don’t Break the Mirror!

آینه را مشکن!
پس از شنیدن حکم قتل شاهین نجفی

در آینه ی او بنگر
و خود را ببین
ای آن که سالهاست چهره ی خود را
در پسِ دستار و ریش پنهان کرده ای.

می گوئی که از خدائی
به خود آی
که تو دست شیطان را از پشت بسته ای.

دور نیست آن زمان
که تقِ تقِ نعلین، دیگر
در خیابان های شهر شنیده نشود
و پوشیدن رختِ الهی
تنها در نمازخانه ها روا باشد.

آینه را مشکن
عیب از آینه نیست.

مه 2012
مجید نفیسی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!