افشین جم و مَرض ایرانیان

خصلت نکوهیده، بیماری مزمن اجتماعی، دست و پا گیر و پرهزینه ای است، مختص به ایران هم نیست و در بسیاری کشورها حضور چشمگیر دارد.

صحبت از زن ستیزی است که از دیرباز در میان بسیاری از مردان و حتی بخشی از زنان ایران جا خوش کرده و تحت حاکمیت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره جان تازه و صورت قانونی هم بخود گرفته است.

نوع ایرانی این بیماری از بدخیم ترین انواع است که حتی در خارج از ایران هم دست از سر بانوان ایرانزمین بر نمیدارد.

انسانیت، شخصیت و کارنامه زن را خلاصه کردن به سن، اندام و افترا بستن به ولنگاری جنسی از شنیع ترین و در عین حال دم دست ترین عادات زن ستیزان ایران است.

خبر خوش آنکه در جوامع آزاد ایندست توحش خلاف قانون است و خبر خوشتر آنکه بصورت فزاینده ای ایرانیان، خصوصاً مردان، در جهت مقابله و مداوای این بیماری بدخیم اجتماعی، دیگر سکوت نمیکنند.

تبریک

دلنگرانی ها و آرزوهای یکی از بانوان ایرانزمین که مورد حمله مستمر زن ستیزان قرار میگیرد:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!