تجاوز جنسی توسط محارم و آشنایان

تجاوز جنسی، نوعی خشونت جنسی است که معمولا به آمیزش جنسی یک یا چند نفر با شخصی به رغم عدم رضایت آنها اطلاق می شود. باور این واقعیت سخت است، ولی براساس آمارهای موجود، متجاوزان در بیشتر موارد از بستگان و فاميل هستند!!! گزارشی و سپس گفتگویی با دکتر مریم محبی، سکس تراپیست، در مورد تجاوز محارم و آشنایان و اثرات روانی آن.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!