اعتصاب بازار و خیزش های

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر مهرداد درویش پور در تلویزیون ایران ما

موضوع: اعتصاب بازار و خیزش های جدید

چهارشنبه 4 اکتبر 12

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر مهرداد درویش پور در تلویزیون ایران ما . 12-4-10 from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!