()()()

اسم شما سعیده، فامیلتم امینه…. پس من چرا باید با شما انگلیسی‌ بلغور
کنم؟ ببین پدر جان چی‌ خدمتت عرض می‌کنم….حوصله‌ خایه مالی‌ و اون جور
صحبتا رو هم ندارم……اهل پرچونه‌گی‌‌ و مثنوی نویسی هم
نیستم………این سایت ایرانیان دات کام، عین آیین شاهنشاهی ایرون خودمون
می‌مونه که با وجود تمام معایب ذاتی و درونی و تمام مشکلات تحمیلی خارجی
خودش رو لنگ‌لنگون با هر بد‌بختی که بودش تا بعد از نیمه اول قرن بیستم،
کشوندش………..می‌دونم که می‌فهمی که چی‌ میخوام خدمتت گفته
باشم……….بالا‌غیرتا، نه رستاخیزیش بکن…..نه فیسبوکی………حیفه
که از دست بره…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!