گفتگو با علی اکبر موسوی خوئینی

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

گفتگو با علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم.

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!