هم کوچه

هم کوچه

راه تنگ است و باران خدشه میزند روحم

کوچه سرد است

این زمان چه با تپش میگذرد در کوچه

سر سنگین رو در روی قلب سرگردان

کوچه باریک است

زمین گل آلود و دنیا آشوب

هم کوچه

راه دوراست و باد شلاق میزند قلبم

آغوش ساقی کجا ست

این نفس بیمار ، تشنه راهی برای ایثار

واقعیت رو در روی حماقت باور نوشته ها

حقیقت هنوز تلخ است

باور داستانهای خوبی دنیا ورهائی سودا

هم کوچه

لذت گناه نیست و شور نوازش میکند نفسم

منطق پیروز کجاست

چشمها رامیبندیم ، گوشهایمان میگیریم

خوبی رو در روی بدی زمان پا برجا

لحظه پرواز کجاست

انتهای کوچه میرسد در ته بن بست

اورنگ
Nov 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!