Blog

ولایت فقیه

نظریه حاکمیت ایران که به صراحت مطرح می شود و یا در نشست های توجیهی بیان می شود، این است که: ” احمدی نژاد و

Read More »