Blog

چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری امسال حال و هوای دیگری دارد. نظام با تضییع رای مردم و تنفیذ تقلب و کشتن جوانان و به زندان افکندن چهره های

Read More »