Blog

رهبر گرامی …

نامه ی بسیار طولانی ولی جالب مخصوصاً چون از ریشه و دیدگاهی ابراز میشود که فاصله زیادی با نگرش جهانی من دارد. در عین حال

Read More »