Blog

در سوگ ندا

خدایا غیبتت در محشر ظلم جوانان را به خاک و خون کشانده خیابانها همه سبز است و قرمز ز بی‌ رنگی نشانی هم نمانده چنان

Read More »