استدلال اسلامیستی

Fred
کیهان / شریعتمداری
recommended by Fred
29-Oct-2011
>>>
alimostofi
29-Oct-2011 (10 comments)
Freedom is the buzz word in modern times. The new religion. God vs Democracy. God vs Choice. It is not rocket science. But it is.>>>

Rainy day for the nation of nukes...

Souri
29-Oct-2011 (33 comments)
Here are the reasons for the war agaisnt Libya, from the point of view of Dr Pougala>>>
ahang1001
29-Oct-2011 (5 comments)
The original form of the dance and music are alive and well in Cuba and in taught in dance studios in Mexico City>>>
M. Saadat Noury
29-Oct-2011 (12 comments)
بنگر مرا به عهد _ شکوه و بزرگی ام >>>
Fred
29-Oct-2011 (one comment)
وقتی تنبون دوتا میشه >>>
Iqbal Latif
29-Oct-2011 (5 comments)
The clergy of Islam under Imams stopped all efforts of philosophical dialogues>>>

HEMINGWAY

یک روز انتظار

"تو نمی میری. این حرفا چیه می زنی؟"

29-Oct-2011 (2 comments)
در طبقۀ پائین، دکتر سه نوع قرص در رنگهای مختلف همراه با دستور مصرف گذاشته بود. یکی برای پائین آوردن تب، یکی مسهل و سوّمی برای غلبه بر محیط اسیدی. دکتر توضیح داد که میکرب های آنفلوآنزا فقط در محیط اسیدی می توانند زنده بمانند. به نظرم رسید که او در بارۀ آنفلوآنزا معلومات کافی دارد. گفت اگر که تب از صد و چهار درجه بالاتر نرود هیچ جای نگرانی نیست>>>
IwantPersiafree
29-Oct-2011 (3 comments)
I was born here, not of Persian blood, but I do know one thing.  Alongtime ago we were one >>>
Brian Appleton
29-Oct-2011

Let's hear it for Sharmin Bock

>>>
Brian Appleton
29-Oct-2011 (5 comments)
Trita Parsa and me >>>
Fred
29-Oct-2011 (3 comments)
از کمونیست و سلطنت طلب تا پایبند این دین و آن رسم و آیین و مسلک >>>

IRI tries to convert Youcef Nadarkhani

yolanda

Iran Attempts to Convert Christian Pastor Youcef Nadarkhani as He Awaits Execution Decision

Christian Post / Katherine Weber
recommended by yolanda
29-Oct-2011 (one comment)
>>>

Jailed Iranian actress is released

yolanda

Jailed Iranian actress is released

cnn / CNN
recommended by yolanda
28-Oct-2011 (one comment)
>>>