یک شعر طنز - در باره بازدید احمدی نژاد (ا.ن) از زندان اوین

یک شعر طنز - در باره بازدید  احمدی نژاد (ا.ن) از زندان اوین
by ahosseini
28-Oct-2012
 

"اى خرد مند عاقل و دانا"
قصه روبه اى تو بر خوانا
روبه اى حيله گر شده تائب
زاهد و عابد و مسلمانا
آن قدرگشته بى حيا پر رو
كه كند بارديد ز زندانا
همرهش قهرمان كهريزك
تا خورد يك قسم به او جانا
كه دگر هيچكس نيازارد
نكشد هيچ فرد دندانا
كابل كمتر زند به زندانى
چنگ كمتر كشدچو حيوانا
شك به جان ها نياورد وارد
درنياورد ز حدقه چشمانا
ديگر اوبا مسلسل و هفتير
نكند توى بند تيربارانا
هيچكس را به دار نياويزد
يا قپا نى زند به كتفانا
گويداين شيوه ها غلط باشد
ما ز اين كرده ها پشيمانا
آر ولى فقيه و ازآخوند
نبردبيش ازاين و فرمانا
إز حقو ق بشر و إز قانون
ميكند پيروى عزيزانا
اين خبر ها رسيد به زندان ها
همه إز خنده روده برانا
همه زندانيان به خود گفتند
اين ا.ن بى حيا چه نادانا
دست انداخته ملت ايران
به تمسخرگرفته عقلانا


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
divaneh

Very funny

by divaneh on

Thanks dear Ahosseini for the good laugh and for this nice adaptation of the Obaid's work.


default

دو تصحيح

ahosseini


 كه كند بازديد زندانا

نكند اوى تير بارانا  

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.