شعر طنز: اتحاد احمدى نژاد و ميت رامنى در نبرد با خس و خاشاك


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
06-Nov-2012
 

نبرد جهانى با خس و خاشاك

پيامى بيامد ز ايران ززمين
به ميت رامنى رهبر نازنين

پيامى ز ا. ن همچنين از ولى
كه باشد پناهت مسيح و على

بنام خداوند جمع شهان
بزن خار و خاشاك كل جهان

بنام خدايان در اورشليم
خدايان عهد جديد و قديم

بنام خدايان درون ررياض
خدايان بخشنده بى نياز

خدايان قدرت به روى زمين
خدايان روس و خدايان چين

خداى بروكسل خداوند وونيس
خدايان درت توى انگليس

تو گفتى كه شيران جنگل سرند
به اهلى و وحشى همه رهبرند

بيا تا كه با قدرت لايزال
نمائيم خاشاك و خس پايمال

كه خاشاك و خس ما درو مى كنيم
همانند گندم و جو ميكنيم

دو صد آفرين گر كه گفتى سخن
ز اين خار و خاشاك و راه كهن

بيا قم تو اين جمكران را بببيند
ز اعجاز اين بوستان گل بچين

من و رهبر پاك اين مرز و بوم
همانند عصر هجر يا كه روم

فقط با دليران و جنگ آوران
ز جنگ آوران از كران تا كران

بشينيم و با هم نيايش كنيم
خداوند عالم ستايش كنيم

به خاشاك و خس ما نداريم كار
بود پاسخ ما به پرورگار

به پروردگار و امام ززمان
امام زمان در چه جمكران

تو نيز آفرين كن كه راهت همين
كه راه تو هم هست راهى چنين

مسيح و امام زمان هر دو كشك
در كوزه ما ميگذاريم و مشك

درود من و رهبر مسلمين
به آقاى رامنى و بوش و مكين


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
MM

Good one!

by MM on

Thanks.


default

تصحيحات

ahosseini


خداى بروكسل خداى ونيس

خدايان قدرت توى انگليس 

 

بيا قم تو اين جمكران را ببين 

 .

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.